fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producties en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Videobeesten verder te noemen Videobeesten;

1.2.
Aanvullingen of afwijkingen van de voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3.
De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Videobeesten en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Videobeesten.

1.4.
Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Videobeesten niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Videobeest en is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1.
Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Videobeesten desondanks worden  nen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht.

2.2.
In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Videobeesten niet.

2.3.
Videobeesten stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Videobeesten bepaalt deze uren in alle redelijkheid maar zijn echter bij benadering.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1.
Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Videobeesten de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Videobeesten en deze algemene voorwaarden.

3.2.
Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Videobeesten bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van de productie komt door de wijziging te vervallen.

3.3.
De productie wordt opgenomen zoals is overeengekomen. De inhoud van de film is bij benadering tijdens de acceptatie medegedeeld maar blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Videobeesten behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de regie van de productie. Videobeesten bepaalt de wijze waarop een productie wordt vormgegeven en uitgevoerd.

3.4.
Bij een gedeelde productie kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere de aanlevering, draaitijden en montage. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de offerte.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1.
Alle prijsopgaven en de prijzen die Videobeesten in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reiskosten bedragen € 0,22 cent per kilometer.

4.2.
Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Videobeesten gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als vermeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

4.3.
Wederpartij is verantwoordelijk voor het afdragen van auteurskosten voor de muziek die in een videoproductie wordt gebruikt. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en de kosten worden toegevoegd aan de eindfactuur.

4.4.
Kosten van een “voice over” stem worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Artikel 5. BETALING

5.1.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur.

5.2.
De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3.
Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Videobeesten alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4.
Alle door Videobeesten gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.5.
Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie, zijn alle door Videobeesten ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Videobeesten ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1.
De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Videobeesten dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling niet in verzuim.

7.2.
De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Videobeesten kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Videobeesten tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Videobeesten niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1.
Videobeesten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

8.2.
Videobeesten is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Videobeesten.

8.3.
Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Videobeesten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Videobeesten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Videobeesten zijn verstrekt, heeft Videobeesten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.

8.4.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Videobeesten de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

9.1.
Videobeesten is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

9.2.
Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Videobeesten passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1.
Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Videobeesten aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

10.2.
Videobeesten is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Videobeesten voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

10.3.
Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Videobeesten te leveren. Hij is eveneens verplicht Videobeesten op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Videobeesten om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1.

Videobeesten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Videobeesten of leidinggevende ondergeschikten.

11.2.

Videobeesten is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan derden door werkzaamheden of de inhoud en/of creativiteit van Videobeesten.

11.3.

Videobeesten is niet aansprakelijk voor claims van derden op wederpartij die berusten op schending van intellectueel eigendom of daaraan verwante rechten.

11.4.

Videobeesten evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

11.5.

Videobeesten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

11.6.
Videobeesten is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade die voortvloeit uit het niet of te laat leveren van een eindproduct, ook als is er een termijn overeengekomen. Leveringstermijnen worden louter bij benadering en als richtlijn gegeven.

11.7.
Videobeesten is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onderaannemers die als autonome partij zijn geïntroduceerd aan wederpartij om een specialistisch deel van de werkzaamheden voor een project op zich te nemen.

Artikel 12. OVERMACHT

12.1.

Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Videobeesten, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Videobeesten kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk-stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Videobeesten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

12.2.
Overmacht geeft Videobeesten het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 13. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1.
Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Videobeesten of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

13.2.
Videobeesten behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Videobeesten ter zake rechthebbende is.

13.3.
Een Videobeesten productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Videobeesten.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1.
De vestigingsplaats van Videobeesten is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Videobeesten moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

15.2.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Videobeesten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.3.
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Videobeesten gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Videobeesten
Frambozenweg 57
2321KA Leiden
info@videobeesten.nl

www.videobeesten.nl